JAK ZOSTAĆ SĘDZIĄ TP


Komisja ds. Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej określa następujący tryb ubiegania się o uzyskanie certyfikatu upoważniającego do sędziowania na konkursach tańców polskich w formie towarzyskiej organizowanych pod auspicjami Polskiej Sekcji CIOFF:
1. Przesłanie do Komisji ds. Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego z następującymi załącznikami:
o Ksero ukończenia instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie: taniec
o Udokumentowanie pracy instruktorskiej w zakresie przygotowania par tanecznych w tańcach polskich w formie towarzyskiej lub 3 - letniego stażu czynnego uczestnictwa w konkursach tańców polskich w formie towarzyskiej.
2. Uzyskanie pozytywnej opinii Kolegium Sędziowskiego powołanego przy Komisji ds. Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej Polskiej Sekcji CIOFF. (Przewodniczący Kolegium sędziowskiego Mariusz Krupiński).

3. Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego obejmującego:
o Teoretyczną i praktyczną znajomość kroków i figur polskich tańców narodowych objętych systematyką ogłoszoną w 1989 roku przez Radę Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki.
o Rys historyczny oraz muzyczną i ruchową charakterystykę polskich tańców narodowych.
o Repertuar obowiązujący na konkursach tańców polskich w formie towarzyskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
o Cele i historia ruchu zajmującego się popularyzacją tańców polskich w formie towarzyskiej oraz organizacja konkursów dla tej formy tańca.
o Obowiązujące kategorie wiekowe, zasady zaszeregowania, repertuar tańców.
o Kryteria ocen na konkursach.
o Zasady etyki sędziowskiej.
o Ogólne zasady Skating Systemu.
o Zasady organizacji konkursów tańców polskich w formie towarzyskiej (regulamin imprezy, zgłoszenia uczestników, dobór komisji sędziowskiej, obowiązki sędziego głównego, zasady ogłaszania wyników rywalizacji, wpisy do książeczek startowych dokumentacja konkursu, stanowisko sędziego skrutinera i jego współpraca z jurorami, rola prowadzącego turniej, propaganda wizualna i medialna konkursu).
o Postanowienia regulaminowe dot. wykonawców.

4. Odbycie stażu w 3 turniejach tanecznych (asystowanie w ocenianiu par pod nadzorem wyznaczonego jurora).

5. Egzaminy będą odbywały się raz w roku wg następującego porządku:
o zbieranie wniosków od zainteresowanych : do końca maja
o decyzja Kolegium Sędziowskiego: do końca czerwca
o egzamin: w październiku

UWAGA! Koszty egzaminu i jego organizacji pokrywają kandydaci.