Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® określa następujący tryb ubiegania się o uzyskanie certyfikatu upoważniającego do skrutingu na konkursach tańców polskich organizowanych pod auspicjami Polskiej Sekcji CIOFF®:

1. Przesłanie do Komisji ds. Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego.
2. Warunki ubiegania się o uzyskanie certyfikatu:

Skrutinerem turniejów Tańców Polskich w formie towarzyskiej może być:
•członek zwyczajny CIOFF®,
•ukończone 21 lat,
•posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
•złożenie egzaminu skrutinerskiego z wynikiem pozytywnym.
•zgłoszenia kandydatów na sędziego skrutinera należy dokonać corocznie do końca miesiąca lipca. 

3.Szkolenie
a)Szkolenie i egzamin odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 3 osób.
b)Warunkiem przystąpienia do szkolenia i egzaminu jest wniesienie opłat za szkolenie i egzamin.
c)Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu znajomości systemu Skating System, obowiązujących druków sędziowskich i skrutinerskich, / przykładowe obliczanie wyników – teoria i praktyka /. 

4.Główny sędzia skrutiner.
Główny sędzia skrutiner odpowiedzialny jest za:
a.przygotowanie programu szkolenia,
b.przygotowanie materiałów dot. Skating System (wskazanie żródeł),
c.przygotowanie warsztatów,
d.przygotowanie zadań egzaminacyjnych.
e.Przewodniczenie Komisji Egzaminacyjnej 

5.Egzamin skrutinera turniejów tańców polskich: 
a.Termin egzaminu wyznacza po konsultacji z głównym sędziom skrutinerem Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich w okresie listopada lub grudnia.
b.Komisję egzaminacyjna powołuje Prezydium ds. Tańców Polskich. Komisja egzaminacyjna składa się z:
•głównego sędziego skrutinera
•przedstawiciela Kolegium Sędziowskiego
•przedstawiciela Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich.

6.Uzyskanie uprawnień sędziego skrutinera następuje:
1.po pozytywnym zdaniu egzaminu,
2.odbyciu stażu skrutinerskiego na 3 turniejach z oceną pozytywną, podczas którego:
a)kandydat uczestniczy w jednym (1) turnieju jako asystent sędziego.
b)Kandydat uczestniczy w dwóch (2) turniejach jako sędzia (skrutiner) prowadzący turniej pod opieką głównego sędziego skrutinera.
Pobierz informator Skating systemPobierz informator Skating system