Drukuj

Regulamin Komisji ds. Tańców Polskich

Kds. TP PS CIOFF®.

Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej  CIOFF®


Rozdział I
Postanowienia ogólne


1. Komisja nosi nazwę: „Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej" zwana dalej - Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
2. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest strukturą wewnętrzną Polskiej Sekcji CIOFF® , będącej członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (Conseil International des Organisations de Festivals et d'Arts Traditionnels) i działa zgodnie ze statutem Polskiej Sekcji CIOFF® .
3. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II
Cele i środki działania 


4. Celem działania Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest:
4.1 Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
4.2 Podnoszenie popularności tańców polskich w społeczeństwie.
4.3 Rozbudzanie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
4.4 Tworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
4.5 Przeciwdziałanie patologiom społecznym.


5. Cele te Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® realizuje przez:
5.1 Współpracę z Prezydium i członkami Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
5.2 Inicjowanie i współorganizowanie turniejów tańców polskich.
5.3 Inicjowanie i współorganizowanie Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich.
5.4 Inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju pokazów i prezentacji tańców polskich.
5.5 Organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów artystycznych, spotkań specjalistycznych związanych z tematyką tańców polskich w formie towarzyskiej
5.6 Inicjowanie i współpracę przy wydawaniu książek, skryptów, materiałów metodyczny itp.
5.7 Tworzenie Klubów Tanecznych
5.8 Przy realizacji zamierzeń i inicjatyw na szczeblu ponadregionalnym i ogólnopolskim obowiązuje przestrzeganie zasady konsultowania ich poprzez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich z Prezydium Stowarzyszenia. Wystąpienia do instytucji na tych szczeblach powinny posiadać liczbę dziennika Prezydium Stowarzyszenia, zaś kopie winny być przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dla szczególnie ważnych wystąpień ( w uzgodnieniu z Prezydium Stowarzyszenia) uzasadnione jest użycie druku firmowego Stowarzyszenia. Rozliczenia finansowe przedsięwzięć należy prowadzić za pośrednictwem Stowarzyszenia PS CIOFF® przestrzegając finansowych wymogów formalnych obowiązujących w tym zakresie. Powyższe zasady obowiązują wszystkie organy Komisji.


Rozdział III
Człnkowie, ich prawa i obowiązki


6. Komisja ds. Tańców Polskich PS CIOFF® składa się z:
6.1 Członków zwyczajnych PS CIOFF®
6.2 Członków wspierających PS CIOFF®
6.3 Członków honorowych PS CIOFF®
6.4. Kadetów – członków Komisji Młodzieżowej PS CIOFF®
którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji

7. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
7.1 Kandydowania do organów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
7.2 Oceniania działalności Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i jej władz.
7.3 Udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, turniejach, imprezach i festiwalach artystycznych w kraju i za granicą na zasadach określonych przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® i Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .

8. Członkowie wspierający - osoby prawne uczestniczący w działalności Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przez swych reprezentantów oraz członkowie wspierający – osoby fizyczne, posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

9. Kadetem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada zgodę swoich prawnych opiekunów, brała bądź bierze czynny udział w Turniejach Tańców Polskich, jest członkiem zespołu, klubu lub innej jednostki będącej członkiem wspierającym PS CIOFF® .
9.1. Kadet realizuje cele Komisji ds. Tańców PS CIOFF® w ramach Komisji Młodzieżowej PS CIOFF® .
9.2. Kadet ma prawo do udziału w zebraniach, konferencjach seminariach turniejach i imprezach artystycznych w kraju i za granicą na zasadach określonych przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® i Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

10. Członkowie Komisji ds. Tańców Polskich są zobowiązani do:
10.1. Przestrzegania postanowień statutu Polskiej Sekcji CIOFF® , regulaminu Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® oraz uchwał władz Polskiej Sekcji CIOFF® i Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
10.2. Aktywnego udziału w realizacji celów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
10.3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i organizacyjnego.


Rozdział IV
Organy Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®


11. Organami Komisji Ds. Tańców Polskich PS CIOFF® są:
11.1. Prezydium.
11.2. Ogólnopolska Rada Konsultacyjna
11.3. Forum
11.4. Kolegium Sędziowskie
11.5. Ośrodki Regionalne


PREZYDIUM KOMISJI DS. TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF®


12. Organem kierującym działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jest Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .

13. Kadencja Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® trwa 4 lata, zgodnie z trwaniem kadencji Prezydium PS CIOFF® .

14. Prezydium składa się z 7 osób: czterech członków delegowanych przez Prezydium PS CIOFF® oraz trzech wybranych przez Forum z ogółu członków Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® :
a) przedstawiciela instruktorów prowadzących pary turniejowe
b) przedstawiciela organizatorów turniejów tańców polskich
c) przedstawiciela klubów tanecznych

15. Prezydium Komisji Ds. Tańców Polskich PS CIOFF® podejmuje wszelkie uchwały i decyzje korzystając z możliwości zasięgnięcia opinii Ogólnopolskiej Rady Konsultacyjnej.

16. Prezydium Komisji Ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przysługuje prawo kooptowania nowych członków pełniących obowiązki w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu powołanego przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .

17. Bezpośrednio po powołaniu, Prezydium konstytuuje się, wybierając ze swego grona : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza Komisji Ds. Tańców Polskich

18. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

19. Do kompetencji Prezydium należy:
19.1. Koordynacja i kierowanie bieżącą działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF zgodnie z postanowieniami regulaminu.
19.2. Reprezentowanie Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® na zewnątrz.
19.3 Opracowywanie i realizacja planów pracy.
19.4. Opracowywanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia Forum i Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .
19.5. Współpraca z Kolegium Sędziowskim.
19.6. Czynne działanie w Ogólnopolskiej Radzie Konsultacyjnej.
19.7. Współpraca z Prezydium i w ramach Prezydium PS CIOFF® .
19.8 Rekomendowanie kandydatów z Ośrodków Regionalnych na członków PS CIOFF® .
19.9 Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Forum.
19.10. Rekomendowanie przedstawiciela Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® jako pełnoprawnego członka Prezydium PS CIOFF® .
19.11. Wnioskowanie do Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® o powoływanie Ośrodków Regionalnych.
19.12. Nominowanie Komisarzy Ośrodków Regionalnych.


FORUM KOMISJI DS. TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF® . (FORUM)

20. Forum może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
21. Forum Zwyczajne odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata i zwoływane jest przez Prezydium Komisji Ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
22. Forum Nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® lub 50 % członków zwyczajnych PS CIOFF® działających w Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
23. Forum Nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.
24. Forum Nadzwyczajne powinno się odbyć w terminie 2 miesięcy od momentu zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
25. Forum ma prawo do oceny działalności Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
26. Forum ma prawo do wysuwania wniosków i postulatów związanych z działalnością Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
27. Forum w wyniku przeprowadzonych wyborów rekomenduje swoich trzech (3) przedstawicieli do Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® . Rekomendacja taka wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® .

OGÓLNOPOLSKA RADA KONSULTACYJNA (ORK)
28. ORK składa się z : Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® oraz Komisarzy Ośrodków Regionalnych.
29. Kadencja ORK trwa 4 lata zgodnie z kadencja Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
30. ORK jest organem wypracowującym kierunki i strategię działaniach Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
31. Posiedzenia ORK odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

OŚRODKI REGIONALNE
32. Ośrodkiem regionalnym kieruje Komisarz nominowany przez Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
33. W skład Zarządu Ośrodka Regionalnego wchodzą: Komisarz, przedstawiciel instruktorów, przedstawiciel organizatorów turniejów i przedstawiciel klubów tanecznych.
34. Ośrodki Regionalne koncentrują swoją działalność na trzech głównych zadaniach:
34.1. Powoływanie i opieka nad klubami tanecznymi (kluby np.: świetlicowe, szkolne kluby taneczne, uczelniane kluby taneczne i inne).
34.2. Organizowanie regionalnych klubów instruktora (organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, spotkań integracyjnych, itp).
34.3. Organizowanie regionalnych, ponadregionalnych i ogólnopolskich turniejów.
35. Ośrodki regionalne tworzone są przy placówkach będących członkami wspierającymi PS CIOFF® .
36. Macierzyste placówki klubów tanecznych zobligowane są do członkostwa (na zasadach członka wspierającego) PS CIOFF® .
37. Do kompetencji Zarządów Ośrodków Regionalnych należy:
37.1. Kierowanie bieżącą działalnością ośrodków regionalnych.
37.2. Reprezentowanie ośrodków regionalnych na zewnątrz.
37.3. Opracowywanie i realizacja planów pracy.
37.4. Opracowywanie sprawozdań z działalności oraz wniosków w celu przedłożenia ich Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® .
37.5. Rekomendowanie Prezydium kandydatów na członków Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® ze swojego regionu.

KOLEGIUM SĘDZIOWSKIE
38. Kolegium Sędziowskie składa się z 5 sędziów i wybierane jest w wyborach spośród wszystkich sędziów obecnych na spotkaniu wyborczym. Ilość sędziów uprawniona do wyboru Kolegium Sędziowskiego nie może być mniejsza niż 50 % wszystkich sędziów.
39. Kolegium ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
40. Do kompetencji Kolegium sędziowskiego należy:
40.1. Koordynowanie spraw sędziowskich.
40.2. Współpraca z Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przy organizacji szkoleń sędziowskich.
40.3. Opiniowanie na podstawie złożonych dokumentów, kandydatów na sędziów.
40.4. Współpraca z Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® przy organizacji egzaminów i stażów sędziowskich.
40.4. Dbałość o prawidłowe i zgodne z zasadami etyki sędziowskiej wypełnianie obowiązków sędziowskich.
40.5. Konsultowanie zgodności z regulaminem obsady sędziowskiej na turniejach tańców polskich.

Turniej w Puławach

Kalendarz turniejów 2017

STYCZEŃ 2017 LUTY 2017 MARZEC  2017 KWIECIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
 
 
 
 
 
 
1
      1 2 3 4 5       1 2 3 4 5             1 2  
2
3
4
5
6
7
8
  6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 Wieliszew
9
10
11
12
13
14
15
  13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16  
16
17
18
19
20
21
22
  20 21 22 23 24 25 26 Puławy 20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23  
23
24
25
26
27
28
29
  27 28             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30  
30
31
 
 
 
 
 
                                                 
MAJ 2017
CZERWIEC  2017 LIPIEC 2017 SIERPIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
1
2
3
4
5
6
7
        1 2 3 4             1 2 Poznań   1 2 3 4 5 6  
8
9
10
11
12
13
14
Wilanów 5 6 7 8 9 10 11 Dobczyce 3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
15
16
17
18
19
20
21
  12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
22
23
24
25
26
27
28
Mielnik 19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 Olsztyn 21 22 23 24 25 26 27  
29
30
31
 
 
 
 
  26 27 28 29 30     Poznań 24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31        
WRZESIEŃ 2017
PAŹDZIERNIK 2017 LISTOPAD 2017 GRUDZIEŃ 2017
Po
Wt
śr
Cz
Pi
So
Ni
  Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni   Po Wt śr Cz Pi So Ni  
 
 
 
 
1
2
3
              1       1 2 3 4 5 Malbork         1 2 3 Drohiczyn
4
5
6
7
8
9
10
Sokołów 2 3 4 5 6 7 8 Bielsko Biała 6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10  
11
12
13
14
15
16
17
  9 10 11 12 13 14 15 Liszki 13 14 15 16 17 18 19 Katowice 11 12 13 14 15 16 17  
18
19
20
21
22
23
24
Siemiatycze 16 17 18 19 20 21 22 Wronki 20 21 22 23 24 25 26 Józefów 18 19 20 21 22 23 24  
25
26
27
28
29
30
 
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31  
 
 
 
 
 
 
 
  30 31